ฟาร์มสัตว์เลี้ยง

อยากทำฟาร์มขายสัตว์เลี้ยงต้องเตรียมตัวอย่างไร

ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการเลี้ยงสัตว์ หรือมีความตั้งใจที่อยากจะเปิดเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์เอาไว้ขายเอง แต่คุณก็ยังไม่มีความรู้มากพอ หรือควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนดี ในวันนี้ทาง Petcitiz ได้รวบรวมข้อมูลดีๆ ที่น่าสนใจ มาให้กับผู้ที่อยากเปิดฟาร์ม ขายสัตว์เลี้ยง เป็นของตัวเองค่ะ มาดูกันว่าจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้าง

1. ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้และความชำนาญ

อันดับแรก ก่อนที่ผู้เลี้ยงจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเองอย่างจริงจังนั้น คุณต้องทำความเข้าใจสัตว์ในชนิดนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้นเป็นอย่างดี และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นประจำ

2. สถานที่เลี้ยง

ในส่วนของสถานที่เลี้ยง จัดหาบริเวณและสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะกับชนิดของสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง เพราะการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด แต่ละสถานที่ก็มีความแตกต่างกันออกไป เช่น หากคุณเลี้ยงปลา หรือกบ ผู้เลี้ยงจะต้องทราบว่า ต้องขุดบ่อให้กว้างและลึกเท่าไร หรือหากผู้เลี้ยงจะทำฟาร์มสัตว์แบบเป็นโรงเรือน ควรตั้งโรงเรือนไว้ในทางทิศใด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน เป็นต้น

3. พันธุ์สัตว์ที่จะเลี้ยง

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการเลี้ยงสัตว์ชนิดใด ผู้เลี้ยงต้องเลือกสายพันธุ์ของสัตว์มาเพื่อทำการเพาะพันธุ์ต่อไป โดยคัดเอาสายพันธุ์ที่ดี และไม่เป็นโรค

4. อาหารและน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์

ปัจจัยสำคัญของผู้ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ อาหารการกินของสัตว์ ต้องคัดสรรอาหารที่ดี และเหมาะสมต่อช่วงวัยของพวกเขา ส่วนน้ำที่ให้สัตว์กินต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีให้กินเพียงพอกับความต้องการของสัตว์ที่เลี้ยงด้วย

5. เรื่องของสุขภาพ

ในเรื่องของสุขภาพการดูแลรักษาสัตว์ในฟาร์ม มีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่น เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตได้ดี โดยปราศจากโรคต่างๆ ผู้เลี้ยงต้องให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวนั้นได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน และต้องทำความสะอาดในบริเวณที่อยู่อาศัยให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ

และหากท่านใดทำได้ครบทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาในข้างต้น ขั้นตอนต่อไปก็คือ ทำเรื่องการขออนุญาตซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

• ขั้นตอนการขออนุญาตค้าสัตว์ / ซากสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานที่ค้าสัตว์และซากสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ พร้อมหลักฐาน
3. แจ้งผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง
3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต
4. ผู้ยื่นคำขอฯ ชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

• ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตค้าสัตว์ / ซากสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอขอต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต
3. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

• ขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ตั้งสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคำขอฯ
3. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบ
     3.1 ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน
       จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง
     3.2 ผลการตรวจสอบผ่าน
       เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตและจัดทำใบอนุญาต
4. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
     1. แบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (แบบ ข.ส.2)
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 1 ฉบับ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์
     5. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเทศบาล (กรณีอยู่ในเขตเทศบาล)
     6. ในกรณีขอต่ออายุใบขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ ต้องแนบใบอนุญาตฉบับเดิมที่หมดอายุ

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์
     ขออนุญาตขายปลีก 100 บาท
     ขออนุญาตขายปลีกและส่ง 300 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงรายละเอียดคร่าวๆ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมีฟาร์ม ขายสัตว์เลี้ยง เป็นของตัวเอง หากคุณเป็นคนที่มีจิตใจรักสัตว์ ดูแลเลี้ยงเขาให้เติบโตมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีร่างกายสมบรูณ์ และแข็งแรง ตั้งใจพัฒนา และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่อไปแล้วละก็ ความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะ